Puslapis 11

DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 6:46 pm
Zemaituks
Sveiki,

Surinkau i kruva keleta DNSB veiklos ir steigimo principu. Prasome naudotis ir dalintis patirtimi.

http://www.teisescentras.lt/index.php/lt/dnsb-ir-kitu-bendriju-steigimas
DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA – privatusis, ribotos civilinės atsakomybės, ne pelno siekiantis juridinis asmuo. Bendrija įgyvendina patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Vadinasi, DNSB steigimas – tai vienas iš būdų patalpų, esančių daugiabučiame name, savininkams realizuoti teisės aktuose nustatytas teises susitarti dėl bendrosios nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo.

DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIMAS

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo tvarką reglamentuoja LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas bei LR Civilinis kodeksas. Bendrijos steigimo iniciatyvos teisė turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija. Formaliai daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo procedūra nedaug skiriasi nuo kitų juridinių asmenų steigimo procedūrų - sudaromas steigimo sandoris, parengiami steigimo dokumentai ir atliekami kiti nustatyti veiksmai, dokumentai ir juos pasirašiusiųjų asmenų parašai tvirtinami notariškai bei vykdoma registracija Juridinių asmenų registre. Tačiau paminėtina, jog įstatymų leidėjas šiuo atveju įtvirtina keletą papildomų saugiklių patalpų savininkams ir tai paprastai apsunkina ir prailgina steigimo procedūrą. Pavyzdžiui, apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos viešai praneša visiems namo patalpų savininkams ir raštu – savivaldybės administracijos direktoriui ir už namo priežiūrą atsakingai įmonei, įstaigai, organizacijai, kartu pateikdamas darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektą.

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 6:47 pm
Zemaituks
http://www.verslosukurys.lt/lt/imones/bendrijos-steigimas.html

Pagrindiniai daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ir veiklos principai

*
Daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau tekste - DNS bendrija) - ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
*
DNS bendrija - privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
*
DNS bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

Kas gali būti DNS bendrijos steigėju?

DNS bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija.

DNS bendrijos valdymo organai

DNS bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas).

Teisinė bazė

DNS bendrijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.

Privalomi DNS bendrijos steigimo dokumentai

* Įstatai;
* Steigiamojo susirinkimo protokolas;
* Steigėjų sąrašas ir duomenys apie juos;
* Įvairios JAR formos.

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 6:48 pm
Zemaituks
Tiesiog puikus dokumentas norintiems zinoti apie DNSB veiklos principus ir steigima:
http://www.europeangreencities.com/pdf/activities/ConfOct2003_npc/WP1.pdf

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 6:50 pm
Zemaituks
http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/232/1/0/1/article/672


Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas
2007-01-28 12:04

Kaip steigti bendriją?

1. Steigimui reikalinga sušaukti steigiamąjį susirinkimą.
2. Apie susirinkimą būtina informuoti visus daugiabučio namo patalpų savininkus, viešai jiems pranešant apie tai, t. y. iškabinant pranešimą namo skelbimų lentoje.
3. Pranešime turėtų būti pateikiama tokia informacija:

* įvyksiančio susirinkimo tiksli data ir laikas, vieta;
* darbotvarkė, t. y. klausimai, svarstytini steigiamajame susirinkime, kurie būtų tokie:
o steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
o bendrijos steigimo klausimo aptarimas;
o įstatų svarstymas ir tvirtinimas (teikia steigimo iniciatoriai - šiuo atveju - administratorius);
o kiti, su bendrijos steigimu susiję klausimai.

Bendrijos steigimo procedūra:

Iniciatoriais steigti bendriją gali būti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat vietos savivaldos institucija, kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija.

Steigėjai prieš dvi savaites iki steigiamojo susirinkimo dienos privalo pranešti visiems namo patalpų savininkams viešai, o savivaldybei, namą prižiūrinčiai organizacijai - raštu, pateikiant darbotvarkę ir įstatų projektą.

Vietos savivaldos vykdomoji institucija ar kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija privalo deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąrašą, kuriame nurodoma:

* namo patalpų savininkų vardas, pavardė ir asmens kodas (jei fizinis asmuo); pavadinimas ir adresas (jei juridinis asmuo)
* namo patalpų savininkams priklausančių patalpų naudingasis plotas
* namo patalpų savininkams priklausančių patalpų paskirtis
* nuosavybės teisės įgijimo pagrindas
* nuosavybės teisės įgijimo data

Į steigiamąjį susirinkimą turi susirinkti daugiau kaip ½ namo patalpų savininkų, o taip pat atvykti savivaldybės ar prižiūrinčios organizacijos deleguotas atstovas, pateikiantis minėtą namo patalpų ir savininkų sąrašą.

Susirinkime renkamas susirinkimo pirmininkas, sekretorius; svarstoma bendrijos steigimo galimybė; steigimo iniciatorių paruošti įstatai, t. y. veikiama pagal darbotvarkę.

Bendrija įsteigiama, kai tam pritaria daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių. Šis kvorumas būtinas. Todėl, nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, ne anksčiau kaip po 2 savaičių kviečiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame sprendimas dėl bendrijos steigimo priimamas ta pačia tvarka (kvorumas nemažinamas taip, kaip vėlesniems sprendimams, įsteigus bendriją).

Įstatų patvirtinimui reikalingas toks pats balsų skaičius.

Susirinkimas protokoluojamas, kadangi protokolas, pasirašytas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, reikalingas bendrijos registravimui. Be jo prie prašymo įregistruoti bendriją savivaldybei pateikiami įstatai bei dalyvavusių steigiamajame susirinkime namo patalpų savininkų pasirašytas sąrašas.

Bendrija įregistruojama per 30 d.

Per mėnesį po įregistravimo:

I. Kviečiamas bendrijos susirinkimas, kuriame:

1. Renkamas bendrijos (valdybos) pirmininkas.
2. Gali būti renkama valdyba.
3. Revizijos komisija (revizorius).

II. Savivaldybė (prižiūrinti įmonė) perduoda bendrijai valdyti su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, valdymu susijusias sutartis, nepanaudotas lėšas, statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.

Reiktų pažymėti, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numato, jog valstybė rengia ir įgyvendina įvairias programas bendrijoms remti. Savivaldybėse tuo tikslu sudaromas specialus bendrijų rėmimo fondas.

Įsteigus bendriją (ne pelno siekiantį juridinį asmenį), jos veiklai vykdyti reikalinga:

1. Atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke.
2. Planuoti veiklą.
3. Sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais:

* mokesčių administravimo (arba samdyti buhalterį);
* namo priežiūros (arba samdyti atitinkamos kvalifikacijos asmenį);
* komunalinių paslaugų tiekimo;
* kt.

Bendrijos valdybos nariai galėtų pasiskirstyti veiklos sritis, už kurias būtų atsakingi:

* namo techninė būklė;
* finansiniai klausimai;
* bendri - organizaciniai klausimai;
* kiti.

Sėkmingai tolesnei bendrijos veiklai tikslinga būtų:

1. Parengti ir patvirtinti bendrijos veiklos planą.
2. Parengti ir patvirtinti bendrijos biudžetinį planą.
3. Numatyti jų įgyvendinimo etapus.

Tuo turėtų būti užtikrinama kryptinga bendrijos tolimesnė ateities veikla.

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Šeš Gru 18, 2010 11:17 am
zuikis69
o pavyzdiniai bendrijios istatai yra ?

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Pir Lie 09, 2012 10:35 am
henris55
Mane ir domina ar yra pavyzdiniai įstatai..

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 6:42 am
DariusV
Siektiek detalios informacijos: http://staneviciaus.tk/

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Pen Bir 28, 2013 8:32 am
stonkusbalys
Dėkoju už informaciją :!:

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2016 11:45 am
Gurana94
Bet kokios įstaigos steigimasyra svarbus žingsnis, todėl svarbu visada apgalvoti visus galimus variantus. Nerizikuokite jeigu esate neįsitikinęs savo verslo planu.

Re: DNSB steigimas

StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2019 7:26 am
zamba
Savaime aisku įsteigus kažkokią įstaiga nepamirskite pasirūpinti, kad iskarto ir teisingai būtų vedama buhalterine apskaita , kad VMI nepradetu kabinetis .